Skip to content

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

BIKEOWEGO MARATONU MTB 2024

VI Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Kolarzy z Cukrzycą na dystansie 20 oraz 40 km

Kościerzyna

 1. CEL MARATONU
 1. Pozyskanie środków finansowych na wsparcie działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia
  im. Bogdana Jańskiego.
 2. Propagowanie tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnością psychoruchową.
 3. Integracja rodzin zawodników.
 4. Propagowanie kolarstwa górskiego wśród osób z niepełnosprawnością psychoruchową.
 5. Promowanie regionalnych szlaków rowerowych i  turystycznych.
 6. Umożliwienie udziału i współzawodnictwa w maratonie osobom sprawnym
  i z niepełnosprawnościami. 
 7. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej. 
 8. Propagowanie aktywności fizycznej wśród chorujących na cukrzycę oraz osób zagrożonych tą chorobą.
 9. Aktywizacja osób chorujących na cukrzycę.
 1. ORGANIZATOR
 1. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, z siedzibą: Nowy Klincz –
  ul. Osadowa 7, 83-400 Kościerzyna, REGON: 190566524, NIP: 5910004776, wpisana
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128687.
  Kontakt: tel. 509 702 003; e-mail:  biuro@bikeowewyprawy.pl

Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
SWIFT WBKPPLPPXXX
IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 1. Klub sportowy „Bike’owe Wyprawy”

TERMIN I MIEJSCE

25 sierpnia 2024 roku (niedziela)

Plac Osady Wspólnoty Burego Misia

  Nowy Klincz, ul. Osadowa 7, 83-400 Kościerzyna

 1. DYSTANSE
 • MISTRZOWSKI ok 45 km
 • SPORTOWY ok 25 km
 1. PROGRAM IMPREZY

6:30 -9:00 – zapisy w Biurze Zawodów

10:20 – odprawa przed wyścigiem

10:30 – START wyścigów dla dzieci

ok. 11:00 – dekoracja dzieci w poszczególnych kategoriach

11:30 – START poszczególnych sektorów 

ok. 14:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Sportowym 

ok. 14:30 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Mistrzowskim 

ok. 15:45 – wręczanie nagród dodatkowych 

ok. 17:00 – zakończenie imprezy

 1. KATEGORIE
 • Dystans MISTRZOWSKI ok 45 km

K – open – od 18 lat  (rok ur. 2006)  

M2 – mężczyźni od 18 do 30 lat (rok ur. 1994-2006) 

M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1984-1993) 

M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1974-1983) 

M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1973 i starsi)

N – osoby niepełnosprawne*

 • Dystans SPORTOWY ok 25 km

K1  – kobiety od 6 do 12 lat (rok ur. 2012-2018)  

K2  – kobiety od 13 do 18 lat (rok ur. 2006-2011)  

K3 – kobiety od 19 lat do 40 lat (rok ur. 1984-2005) 

K4 – kobiety od 41 lat i starsze (rok ur. 1983 i starsze) 

M0  – mężczyźni od 6 do 12 lat (rok ur. 2012-2018)  

M1 – mężczyźni od 13 do 18 lat (rok ur. 2006-2011)

M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1994-2005) 

M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1984-1993) 

M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1974-1983) 

M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1964-1973) 

M6 – mężczyźni od 61 lat (rok ur. 1963 i starsi)

N – osoby niepełnosprawne*

 • Dystans MISTRZOWSKI oraz SPORTOWY VI MISTRZOSTWA POLSKI MTB Kolarzy z Cukrzycą

MP – kobiety OPEN od 19 i starsze

MP – mężczyźni OPEN od 19 i starsi

MP – Dziewczynki do 18 lat

MP – Chłopcy do 18 lat

W zależności od ilości osób chętnych do wzięcia udział w Mistrzostwach będzie poszerzana

klasyfikacja na kategorie wiekowe.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Liczba osób startujących w Bike’owym Maratonie MTB 2024 jest ograniczona do 300 uczestników.

 1. Bike’owy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma charakter otwarty
  i ogólnodostępny. 
 2. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki: 

Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Bikeowego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i akceptacją jego warunków oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (patrz „Postanowienia końcowe”.),

 • dokona opłaty startowej.
 1. Prawo startu w maratonie mają osoby: 
 • na dystansie SPORTOWYM w przedziale wieku 6 – 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej https://bikeowewyprawy.pl/#wyscigi) i jednocześnie będące pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu tj. rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z dzieckiem.

W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nieujęty w klasyfikacji maratonu. 

 1. Za osobę zgłoszoną do Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE uznaje się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz dokona opłaty startowej – zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą przyjmowane. Na liście startowej znajdą się tylko te osoby, które prawidłowo dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych. 
 2. Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu zapisów internetowych.
  Natomiast dla osób dokonujących zapisu w dniu zawodów numer zostanie nadany
  na bieżąco.
 3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 4. Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do uczestnictwa w zawodach.
  Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic  lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.

Organizator zaleca dokonanie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW.

 1. Każdy zawodnik Bikeowego Maratonu MTB jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym. 

Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do startu osób:

  pod wpływem środków odurzających 

  co do których istnieje realne podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych uczestników zawodów oraz Organizatorów.

 1. OPŁATY STARTOWE

Całość środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana
na cele Fundacji Burego Misia imienia Bogdana Jańskiego działającej na rzecz osób
z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną:

Nr konta: BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569

  1. Za udział w Bike’owym Maratonie MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE
   na  dystansach (sportowym i mistrzowskim) i we wszystkich kategoriach obowiązują następujące opłaty: 

69 zł – do 30.04.2024r.

– 99 zł – do 14.07.2024r.

– 129 zł – do 11.08.2024r. 

– 149 zł – od 12.08.2024r. 

– 149 zł w biurze zawodow – możliwość płatności kartą lub blikiem 

Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy dostępny na stronie https://bikeowewyprawy.pl/#wyscigi – należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując:

IMIĘ I NAZWISKO KOŚCIERZYNA MTB – DAROWIZNA”.

20 zł opłata za utratę lub zniszczenie numeru startowego,

Bikeowy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma na celu wsparcie finansowe działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, dlatego też uczestnicy/zawodnicy mogą dokonać opłaty startowej w kwocie wyższej niż podana przez Organizatora wedle osobistego uznania. Cała kwota środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana na powyższe cele charytatywne.

 1. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w Charytatywnym Bike’owym Maratonie MTB nie podlegają zwrotowi tj. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie dotarły na zawody lub ich nie ukończyły.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w przeddzień (sobota od godz. 14:00 do 19:00) oraz w dniu imprezy w Biurze Zawodów
  na podstawie dokumentu tożsamości.
 1. POMIAR CZASU
 1. 1) Podczas Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu, które wykona firma PLUS TIMING.
 2. 2) Każdy zawodnik (startujący na dystansie MISTRZOWSKIM, SPORTOWYM, DZIECIĘCYM) zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego wyposażonego w chip. Zabrania się ingerowania w numer startowy (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się zawodnika z numerem startowym).
 3. 3) Niepoprawne zamocowanie chipa może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 4. 4) Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na mecie jest posiadanie numeru startowego.
 1. MARATON
 1. 1) Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i odpowiednio oznakowanych trasach.
 2. 2) Start na wszystkich dystansach zawodników ze wszystkich kategorii wiekowych odbędzie się z sektorowego startu wspólnego.
 3. 3) Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe i odpowiednie służby.
 4. 4) Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy i godzin startu w dniu zawodów
  w koniecznych przypadkach.
 5. 5) Na trasie będą znajdować się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, m.in. strome zjazdy i podjazdy, ostre skręty pod kątem prostym, przejazdy brzegiem skarpy, śliskie korzenie drzew, kamienie, itp.
 6. 6) Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe, których ilość uzależniona będzie od pogody i ilości osób startujących. Niezależnie od powyższych Organizator zapewnia jednak co najmniej jeden bufet na danej trasie.
 1. ZASADY PORUSZANIA SIĘ / ZACHOWANIA SIĘ NA TRASIE
 1. 1) Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu. 
 2. 2) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie. 
 3. 3) W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. 
 4. 4) Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność na trudnych technicznie
  i niebezpiecznych odcinkach trasy oraz na skrzyżowaniach dróg. 
 5. 5) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. 
 6. 6) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz traktowania z szacunkiem innych uczestników zawodów, Organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów. 

Uprasza się o zachowanie kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play.

 1. Skracanie trasy przez zawodnika będzie skutkowało nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.
 1. RUCH DROGOWY
 1. 1) Bike’owy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu, jednakże w miejscach tego typu należy zachować szczególną ostrożność. 
 2. 2) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych oraz pojazdów (również rolniczych) z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

Poza tym zachodzi również ryzyko pojawienia się na trasie wyścigu zwierząt domowych (głównie psów) czy zwierzyny leśnej.

 1. 3) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 1. WYCOFANIE SIĘ ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU
 1. Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania Bike’owego Maratonu MTB, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który zostanie podany na stronie internetowej  https://bikeowewyprawy.pl/#wyscigi) i na numerze startowym, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej. 
 1. KLASYFIKACJA

INDYWIDUALNA

 1. Klasyfikacja indywidualna Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie prowadzona odrębnie dla każdego dystansu w wymienionych w regulaminie kategoriach z podziałem na płeć. Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach na danych dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu. 
 1. NAGRODY

Cykl Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE  jest imprezą o charakterze charytatywnym i ma na celu zgromadzenie środków finansowych na rzecz Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego. 

Organizatorom zależy na tym, aby kolarstwo propagowało nie tylko rywalizację i wyścig po nagrodę, ale również integrację kolarzy dla wspólnej idei – pomocy drugiemu człowiekowi. Zatem środki finansowe pozyskane od sponsorów angażowane są w organizację Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.  

Wobec powyższego należy zaznaczyć, iż ilość i rodzaj nagród uzależnione
są od wysokości finansowego wsparcia sponsorów.  W przypadku braku wsparcia sponsorów może zaistnieć sytuacja braku nagród . 

 1. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKA
 •   pakiet startowy,
 •   numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu,
 •   napoje, owoce na punktach żywieniowych oraz w strefie finiszera (Start/Meta),
 • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach,
 •   oznakowanie trasy,
 • opieka medyczna w miejscu odbywania się zawodów.
 • medal finisher
 1. PROTESTY

Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać do Organizatora (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura Zawodów protesty nie będą rozpatrywane. 

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich. 
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu. 
 4. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa do wnoszenia wszelkich roszczeń względem Organizatora (w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami). 
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim. 
 6. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, innych uczestników lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń i instrukcji. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i instrukcji ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika – ponosi je wyłącznie uczestnik. 
 8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE na zasadach określonych poniżej. 

Administratorem danych osobowych jest Organizator Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.

 1. Podanie przez zawodnika/uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
 2. Dane osobowe zawodników/uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)
 3. Na podstawie powyższych przepisów Organizator Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE przetwarza dane osobowe uczestników w następujących celach:
 1. umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników,
 2. przygotowania i wydrukowania numerów startowych,
 3. przygotowania i wydania pakietów startowych,
 4. przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów,
 5. rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów,
 6. przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych dystansów
  i kategorii wiekowych oraz  wywieszenia list w Biurze Zawodów,
 7. umieszczenia list z wynikami poszczególnych dystansów na stronie internetowej organizowanych zawodów w serwisie społecznościowym Facebook, 
 8. umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej,
 9. umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych dystansów i kategorii wiekowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu zawodników,
 10. udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne dystanse w Biurze Zawodów.
 1. Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.bikeowymaraton.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno–reklamowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

 1. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami danych uczestników Maratonu mogą być:

 1. a)Organizatorzy zawodów,
 2. b)podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący
  i drukujący numery startowe,
 3. c)podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący
  i drukujący listy z wynikami,
 4. d)wolontariusze,
 5. e)pozostali uczestnicy organizowanych zawodów,
 6. f)osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów,
 7. g)użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook.
 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 12) powyżej celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 12) lit. a, do czasu wniesienia przez uczestnika/zawodnika sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 12) lit. b-j.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE danych osobowych zawodnikom/uczestnikom przysługuje: 
 1. a)prawo dostępu do treści danych,
 2. b)prawo do sprostowania danych,
 3. c)prawo do usunięcia danych,
 4. d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. W przypadku uznania przez uczestnika, iż przetwarzanie przez Organizatora Bike’owego Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Organizator zawodów nie będzie przekazywać danych osobowych uczestników osobom trzecim oraz  do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 3. Nieznajomość regulaminu Bike’owego Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i jego nieprzestrzeganie nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.
 4. Mapki, trasy oraz szczegółowe informacje dotyczące wyścigu będą dostępne
  na stronie internetowej https://bikeowewyprawy.pl/#wyscigi