REGULAMIN BIKE'OWY MARATON MTB 2017
1. Cel maratonu
 • Wsparcie finansowe działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
 • Propagowanie tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnością psychoruchową
 • Integracja Rodzin zawodników
 • Propagowanie kolarstwa górskiego wśród osób z niepełnosprawnością psychoruchową
 • Promocja Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i szlaków turystycznych regionu.
 • Umożliwienie udziału i współzawodnictwa w maratonie osobom sprawnym i niepełnosprawnym
2. Organizatorzy
 • Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
  Wętfie 1, Nowy Klincz
  83-400 Kościerzyna
  tel. 509 702 003
  e-mail: fundacja@buremisie.org.plNIP 591-000-47-76
  REGON 190566524
  KRS 0000128687

  Konto:

  BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
  SWIFT WBKPPLPPXXX
  IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569

 • Team Bike’owe Wyprawy
  e-mail: team@bikeowewyprawy.pl
3. Partnerzy
 • LOT „Serce Kaszub”
  ul. Świętojańska 5E,
  83-400 Kościerzyna
  Tel. 790 200 211
  e-mail: biuro@lot-sercekaszub.pl
 • Zakład Sportu, Kultury i Turystyki
  83-400 Kościerzyna
  ul. Strzelecka 9,
  budynek C, pokój nr 3, 8
  tel. 58 686-59-80 lub 58686-59-83
  e-mail: zskit@koscierzyna.pl
4. Termin i miejsce

10 września 2017 roku (niedziela)
Plac Fundacji Wspólnoty Burego Misia
Wętfie 1, Nowy Klincz, 83-400 Kościerzyna

5. Dystanse

Olimpijski – 68 km
Mistrzowski – 48 km
Sportowy – 17 km

6. Program imprezy

7:30 – 10:30 – zapisy w Biurze Zawodów oraz odbiór pakietów startowych
10:40 – ustawianie się w strefie START
11:00 – START HONOROWY dystansu OLIMPIJSKIEGO i MISTRZOWSKIEGO
11:10 – START OSTRY dystansu OLIMPIJSKIEGO i MISTRZOWSKIEGO
11:20 – START dystansu SPORTOWEGO
14:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie SPORTOWYM
14:30 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie MISTRZOWSKIM
15:30 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie OLIMPIJSKIM
17:00 – zakończenie imprezy

7. Kategorie
 • Dystans OLIMPIJSKI
  • OPEN K/M
  • K – kobiety od 19 lat (rok ur. 1998 i starsze)
  • M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1987 – 1998)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 – 1986)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1967 – 1976)
  • M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1957 i starsi)
 • Dystans MISTRZOWSKI
  • K2 – kobiety od 17 lat do 30 lat (rok ur. 1987 – 2000)
  • K3 – kobiety od 31 lat do 40 lat (rok ur. 1977 – 1986)
  • K4 – kobiety od 41 lat i starsze (rok ur. 1976 i starsze)
  • M2 – mężczyźni od 17 do 30 lat (rok ur. 1987 – 2000)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 – 1986)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1967 – 1976)
  • M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1966 i starsi)
  • OS – osoby niepełnosprawne*
 • Dystans SPORTOWY
  • K01 – kobiety od 6 do 8 lat (rok ur. 2009 – 2011)
  • K02 – kobiety od 9 do 12 lat (rok ur. 2005 – 2008)
  • K0 – kobiety od 13 do 15 lat (rok ur. 2002 – 2004)
  • K1 – kobiety od 16 do 18 lat (rok ur. 1999 – 2001)
  • K2 – kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1987 – 1998)
  • K3 – kobiety od 31 lat do 40 lat (rok ur. 1977 – 1986)
  • K4 – kobiety 41 lat i starsze (rok ur. 1976 i starsze)
  • M01 – mężczyźni od 6 do 8 lat (rok ur. 2009 – 2011)
  • M02 – mężczyźni od 9 do 12 lat (rok ur. 2005 – 2008)
  • M0 – mężczyźni od 13 do 15 lat (rok ur. 2002 – 2004)
  • M1 – mężczyźni od 16 do 18 lat (rok ur. 1999 – 2001)
  • M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1987 – 1998)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 – 1986)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1967 – 1976)
  • M5 – mężczyźni od 51 lat do 60 lat (rok ur. 1957 – 1966)
  • M6 – mężczyźni od 61 lat (rok ur. 1956 i starsi)
  • OS – osoby niepełnosprawne*
8. Warunki uczestnictwa
 1. Impreza ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:
  • prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: bikeowymaraton.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
   Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Bike’owego Maratonu MTB i akceptacją jego warunków oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (patrz „Postanowienia końcowe”),
  • dokona opłaty startowej.
 3. Prawo startu w maratonie mają osoby:
  • na dystansie Olimpijskim, które ukończyły 19 lat,
  • na dystansie Mistrzowskim, które ukończyły 17 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej bikeowymaraton.pl),
  • na dystansie Sportowym w przedziale wieku 6 – 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej bikeowymaraton.pl) i jednocześnie będące pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu, tj. rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z dzieckiem.
   W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany i nieujęty w klasyfikacji maratonu.
 4. Za osobę zgłoszoną do Bike’owego Maratonu MTB uznaje się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz dokona opłaty startowej – zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą przyjmowane. Na liście startowej znajdą się tylko te osoby, które prawidłowo dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.
 5. Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu zapisów internetowych.
 6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.
  Organizator zaleca dokonanie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW.
 8. Każdy zawodnik Bike’owego Maratonu MTB jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym.
  Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
9. Opłaty startowe

Całość środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana przez Organizatora na rzecz Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego.

 1. Za udział w Bike’owym Maratonie MTB 2017 na wszystkich dystansach
  i we wszystkich kategoriach obowiązują następujące opłaty:

  • 60 zł – ulgowa opłata za uczestnictwo w zawodach, której warunkiem jest uiszczenie opłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie później niż na 4 dni przed zawodami tj. do środy 06.09.2017 r. (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym). Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy dostępny na stronie www.bikeowymaraton.pl – należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując: „IMIĘ NAZWISKO MARATON MTB – DAROWIZNA”.
  • 80 zł – normalna opłata za uczestnictwo w zawodach, dotycząca osób, które nie dokonały opłaty przed dniem 06.09.2017 r.
   Powyższą opłatę należy wpłacić w dniu zawodów w Biurze Zawodów w formie gotówki.

Bike’owy Maraton MTB ma na celu wsparcie finansowe działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego dlatego też mogą Państwo dokonać opłaty startowej w kwocie wyższej niż podana przez Organizatora wedle osobistego uznania.
Cała kwota środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana przez Organizatora na rzecz Fundacji.

 1. Płatności dokonane na konto Organizatora:
  BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
  SWIFT WBKPPLPPXXX
  IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569
  tytułem uczestnictwa w Bike’owym Maratonie MTB nie podlegają zwrotowi tj. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie dotarły na zawody lub ich nie ukończyły.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w dniu imprezy w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości.
10. Pomiar czasu
 1. Podczas Bike’owego Maratonu MTB będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu, które wykona firma PLUS TIMING.
 2. Każdy zawodnik (startujący na dystansie Sportowym, Mistrzowskim i Olimpijskim) zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego wyposażonego w chip.
 3. Niepoprawne zamocowanie chipa może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na mecie jest posiadanie numeru startowego.

Na dystansie OLIMPIJSKIM mogą startować wyłącznie uczestnicy mający ukończone 19 lat, a na dystansie MISTRZOWSKIM mający ukończone 17 lat.

11. Maraton
 1. Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
 2. Start na dystansie OLIMPIJSKIM, MISTRZOWSKIM odbędzie się ze startu wspólnego.
 3. Wyboru dystansu Olimpijskiego lub Mistrzowskiego dokonujemy na trasie maratonu w oznaczonym miejscu.
 4. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe i odpowiednie służby.
 5. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy i godzin startu w dniu zawodów w koniecznych przypadkach.
 6. Na trasie znajdują się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, m.in. strome zjazdy i podjazdy, ostre skręty pod kątem prostym, przejazdy brzegiem skarpy, śliskie korzenie drzew, kamienie, itp.
 7. Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe, których ilość uzależniona będzie od pogody i ilością osób startujących. Co najmniej jeden bufet na danej trasie.
12. Zasady poruszania się / zachowania na trasie
 1. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu.
 2. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 3. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
 4. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność na trudnych technicznie i niebezpiecznych odcinkach trasy oraz na skrzyżowaniach dróg.
 5. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 6. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz traktowania z szacunkiem innych uczestników zawodów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów. Prosimy o zachowanie kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play.
13. Ruch drogowy
 1. Bike’owy Maraton MTB będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu, jednakże prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych oraz wyjechania pojazdów (również rolniczych) z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  Poza tym zachodzi również ryzyko pojawienia się na trasie wyścigu zwierząt domowych (głównie psów) czy trzody chlewnej.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
14. Wycofanie się zawodnika w trakcie wyścigu
 1. Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania Bike’owego Maratonu MTB, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który zostanie podany na stronie internetowej organizatora (bikeowymaraton.pl) i na numerze startowym, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
15. Klasyfikacja

W końcowej klasyfikacji o zajętym przez uczestnika miejscu decydował będzie czas NETTO ukończenia maratonu. Oznacza to, że o zajętym miejscu w końcowej klasyfikacji decyduje czasu przejazdu a nie kolejność ukończenia wyścigu.

Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma PLUS TIMING.

16. Nagrody

Jak już wspominaliśmy Bike’owy Maraton MTB jest imprezą o charakterze charytatywnym i ma na celu zgromadzenie środków finansowych na rzecz Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego. Organizatorom zależy na tym, aby kolarstwo propagowało nie tylko rywalizację i wyścig po nagrodę, ale również integrację kolarzy dla wspólnej idei – pomocy drugiemu człowiekowi.

Zatem środki finansowe pozyskane od sponsorów angażujemy w zorganizowanie Maratonu.

Wobec powyższego pragniemy zaznaczyć, że to czy uczestnicy Maratonu otrzymają nagrody jest uzależnione od hojności sponsorów, których uda nam się pozyskać.

17. Świadczenia dla zawodnika
 • numer startowy z elektronicznym pomiarem czasu
 • wyżywienie w strefie finiszera (Start/Meta)
 • napoje, owoce na punktach żywieniowych
 • pakiet startowy
 • oznakowanie trasy
18. Protesty

Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać w formie pisemnej (po uiszczeniu 10 zł) do Organizatora (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura Zawodów protesty nie będą rozpatrywane.

19. Ochrona środowiska naturalnego

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.

20. Postanowienia końcowe
 1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu.
 4. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa do wnoszenia wszelkich roszczeń względem organizatora (w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami).
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 6. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń i instrukcji. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i instrukcji ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika – będzie ponosił ją wyłącznie uczestnik.
 8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Bike’owego Maratonu MTB zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
  • Administratorem danych osobowych jest Organizator Bike’owego Maratonu MTB.
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Bike’owym Maratonie.
  • Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
   Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.bikeowymaraton.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych.
   Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
   w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 10. Nieznajomość regulaminu Bike’owego Maratonu MTB i jego nieprzestrzeganie
  nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń
  lub protestów.
 11. Mapki, trasy oraz szczegółowe informacje dotyczące wyścigu będą dostępne
  na stronie internetowej organizatora bikeowymaraton.pl
1. Cel wyścigu
 • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej wśród dzieci.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.
 • Wsparcie finansowe działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
 • Propagowanie tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnością psychoruchową
 • Integracja Rodzin zawodników
 • Umożliwienie udziału i współzawodnictwa w maratonie osobom sprawnym i niepełnosprawnym
2. Organizatorzy
 • Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
  Wętfie 1, Nowy Klincz
  83-400 Kościerzyna
  tel. 509 702 003
  e-mail: fundacja@buremisie.org.plNIP 591-000-47-76
  REGON 190566524
  KRS 0000128687
 • Team Bike’owe Wyprawy
  e-mail: team@bikeowewyprawy.pl
3. Termin i miejsce

Wyścig dla dzieci odbędzie się w ramach Bike’owego Maratonu MTB w dniu 10.09.2017 roku.

4. Kategorie wiekowe
 • Kategoria D0 do 4 lat (do 300m)
 • Kategoria D1 5-6 lat (do 300m)
 • Kategoria D2 7-9 lat (do 2km)
 • Kategoria D3 10-14 lat (do 2km)
5. Program imprezy

11:30 – start poszczególnych wyścigów dla dzieci
12:30 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych

6. Zgłoszenia
 1. Rejestracja dzieci tylko w Biurze Zawodów w dniu wyścigów od godz. 8:00 do 11:00
 2. Udział w wyścigu dziecięcym za opłatą 10 zł (kwota darowizny na cel Fundacji Burego Misia)
7. Uczestnictwo w wyścigu
 1. Wyścig ma charakter otwarty.
 2. Prawo uczestnictwa w zawodach mają dzieci będące pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy podpiszą stosowne oświadczenie (zał. nr 1). Organizator dopuszcza start dziecka pod opieką innej osoby, której rodzice udzielili pisemnego pełnomocnictwa (zał. nr 2), które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego dziecka.
 3. Start w wyścigu dziecięcym możliwy jest na dowolnym rowerze przeznaczonym do jazdy w terenie (bez wspomagania) oraz obowiązkowo w sztywnym kasku rowerowym.
 4. Otrzymany od organizatora numer startowy zawodnik zobowiązany jest zamocować na kierownicy w sposób, który uniemożliwi jego zgubienie podczas trwania zawodów oraz zapewni możliwość jego identyfikacji podczas przejazdu przez linię mety.
 5. Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania oraz wyrażają zgodę do przetwarzania danych osobowych (publikacje zdjęć, filmów, wywiadów).
8. Zasady rozgrywania wyścigu
 1. Trasa wyścigu będzie oznakowana taśmami i strzałkami kierunkowymi.
 2. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę przejedzie w jak najkrótszym czasie.
 3. Wyścig kolarski dla dzieci odbędzie się ze wspólnego startu wszystkich kategorii wiekowych.
 4. O sposobie przeprowadzenia wyścigu Organizator decyduje w dniu startu.
 5. Zawody zostaną rozegrane wg kolejności wynikających z kategorii wiekowych.
 6. Podczas trwania zawodów zabrania się przebywania zawodników wraz z rowerami poza sektorami startowymi.
 7. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
9. Zabrania się:
 • udziału w wyścigu dzieci bez sztywnych kasków rowerowych,
 • udziału w wyścigu dzieci bez opieki rodziców, opiekunów prawnych lub osób posiadających pełnomocnictwo,
 • przebywania dziecka oczekującego na rozegranie wyścigu wraz Z ROWERAM po za wyznaczonymi sektorami startowymi,
 • ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji, popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play”).
  Dziecko, którego rowerek będzie popychany przez osobę dorosłą (dotyczy także kategorii D0) NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ w klasyfikacji ustalonej
  na mecie,
 • stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,
 • skracania trasy wyścigu.

Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

10. Trasa
 • dla dystansu (do 500 m) – droga szutrowa
 • dla dystansu (do 2km) – droga szutrowa, leśna
11. Nagrody

Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom po ukończeniu wyścigu.

12. Zasady poruszania się / zachowania na trasie
 1. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu.
 2. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 3. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
13. Ochrona środowiska naturalnego

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.