REGULAMIN WYŚCIGU DLA DZIECI W RAMACH BIKE'OWEGO MARATONU MTB 2019
1. Cel maratonu
 • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej wśród dzieci.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.
 • Propagowanie tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnością psychoruchową.
 • Integracja Rodzin zawodników.
 • Umożliwienie udziału i współzawodnictwa w maratonie osobom sprawnym i z niepełnosprawnościami.
 • Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci chorujących na cukrzycę oraz zagrożonych tą chorobą.
 • Aktywizacja dzieci chorujących na cukrzycę.
 • Promowanie regionalnych szlaków rowerowych i turystycznych.
 • Pozyskanie środków finansowych na wsparcie działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego oraz ratowanie 400 letniego, drewnianego Kościoła w Długiej Goślinie.
2. Organizatorzy
 1. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, z siedzibą: Nowy Klincz – Wętfie 1, 83-400 Kościerzyna, REGON: 190566524, NIP: 5910004776, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128687. Kontakt: tel. 509 702 003
  e-mail: fundacja@buremisie.org.pl
  BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
  SWIFT WBKPPLPPXXX
  IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569
 2. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
  62 – 097 Długa Goślina 24
  tel. 61 892 12 01
  Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
Współorganizatorzy
 1. Team: Bike’owe Wyprawy
3. Termin i miejsce
 • Długa Goślina
  5 maja 2019 roku (niedziela)
  Plac przed kościołem
  Długa Goślina 24
 • Kościerzyna
  15 września 2019 roku (niedziela)
  Plac Osady Wspólnoty Burego Misia
  Wętfie 1, Nowy Klincz 83-400 Kościerzyna
4. Kategorie wiekowe

O przydziale do kategorii decyduje data urodzenia dziecka.

OGÓLNE

 • Kategoria DZ 0 / CH 0: do 4 lat (do 300m)
 • Kategoria DZ 1 / CH 1: 5-6 lat (do 300m)
 • Kategoria DZ 2 / CH 2: 7-9 lat (do 2km)
 • Kategoria DZ 3 / CH 3: 10-14 lat (do 2km)

MISTRZOSTWA POLSKI MTB KOLARZY Z CUKRZYCĄ

 • Kategoria MP DZ 0 / CH 0: do 4 lat (do 300m)
 • Kategoria MP DZ 1 / CH 1: 5-6 lat (do 300m)
 • Kategoria MP DZ 2 / CH 2: 7-9 lat (do 2km)
 • Kategoria MP DZ 3 / CH 3: 10-14 lat (do 2km)
5. Program imprezy

11:30 – start poszczególnych wyścigów dla dzieci
12:30 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych

6. Zgłoszenia
 1. drogą internetową, klikając na zakładkę „ZAPISY” → Dzieci
 2. w Biurze Zawodów w przeddzień Maratonu w godzinach 14:00 – 16:00 oraz w dniu wyścigów w godzinach 7:30 do 10:30.
 3. Udział w wyścigu dziecięcym za opłatą 20 zł (kwota darowizny na cele charytatywne) – płatność w gotówce przy zapisie w Biurze zawodów/przelewem przy zapisach internetowych.
7. Uczestnictwo w wyścigu
 1. Wyścig ma charakter otwarty.
 2. Prawo uczestnictwa w zawodach mają dzieci będące pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy podpiszą stosowne oświadczenie (zał. nr 1). Organizator dopuszcza start dziecka pod opieką innej osoby, której rodzice udzielili pisemnego pełnomocnictwa (zał. nr 2), które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego dziecka.
 3. Start w wyścigu dziecięcym możliwy jest na dowolnym rowerze przeznaczonym do jazdy w terenie (bez wspomagania) oraz obowiązkowo w sztywnym kasku rowerowym.
 4. Otrzymany od organizatora numer startowy zawodnik zobowiązany jest zamocować na kierownicy w sposób, który uniemożliwi jego zgubienie podczas trwania zawodów oraz zapewni możliwość jego identyfikacji podczas przejazdu przez linię mety.
 5. Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania oraz wyrażają zgodę do przetwarzania danych osobowych swoich i/lub dziecka (administracja danych w ramach organizacji wyścigu, publikacje zdjęć, filmów, wywiadów, itp).
8. Zasady rozgrywania wyścigu
 1. Trasa wyścigu będzie oznakowana taśmami i strzałkami kierunkowymi.
 2. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę przejedzie w jak najkrótszym czasie.
 3. Wyścig kolarski dla dzieci odbędzie się ze wspólnego startu wszystkich kategorii wiekowych.
 4. O sposobie przeprowadzenia wyścigu Organizator decyduje w dniu startu.
 5. Zawody zostaną rozegrane wg kolejności wynikających z kategorii wiekowych.
 6. Podczas trwania zawodów zabrania się przebywania zawodników wraz z rowerami poza sektorami startowymi.
 7. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
9. Zabrania się:
 1. Udziału w wyścigu dzieci bez sztywnych kasków rowerowych.
 2. Udziału w wyścigu dzieci bez opieki rodziców, opiekunów prawnych lub osób posiadających pełnomocnictwo.
 3. Przebywania dziecka oczekującego na rozegranie wyścigu wraz Z ROWEREM poza wyznaczonymi sektorami startowymi.
 4. Ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji, np. popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play”). Dziecko, którego rowerek będzie popychany przez osobę dorosłą (dotyczy także kategorii DZ 0 / CH 0) NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ w klasyfikacji ustalonej na mecie.
 5. Stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig.
 6. Skracania trasy wyścigu.

Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

10. Trasa
 1. dla dystansu (do 500 m) – droga szutrowa
 2. dla dystansu (do 2 km) – droga szutrowa, leśna
11. Nagrody

Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom po ukończeniu wyścigu.

12. Zasady poruszania się / zachowania na trasie
 1. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu.
 2. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 3. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
13. Ochrona środowiska naturalnego

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.

14. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Bike`owego Maratonu MTB 2019.