REGULAMIN BIKE'OWEGO MARATONU MTB 2020
1. Cel maratonu
 • Pozyskanie środków finansowych na ratowanie 400 letniego, drewnianego Kościoła w Długiej Goślinie.
 • Propagowanie tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnością psychoruchową,
 • Integracja rodzin zawodników.
 • Propagowanie kolarstwa górskiego wśród osób z niepełnosprawnością psychoruchową.
 • Promowanie regionalnych szlaków rowerowych i turystycznych.
 • Umożliwienie udziału i współzawodnictwa w maratonie osobom sprawnym i z niepełnosprawnościami.
 • Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
 • Propagowanie aktywności fizycznej wśród chorych na cukrzycę oraz osób zagrożonych tą chorobą.
 • Aktywizacja osób chorujących na cukrzycę.
2. Organizatorzy

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
62 – 097 Długa Goślina 24
tel. 61 892 12 01
Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
Dzieje parafii sięgają pierwszej połowu XIV wieku. Kościół wzniesiono w latach 1623 – 1625 z fundacji sióstr benedyktynek. W świątyni co roku odbywają się koncerty z cyklu Musica Sacra Musica Profana.

Współorganizatorzy
 1. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 2. Team: Bike’owe Wyprawy
3. Termin i miejsce

Długa Goślina
26 kwietnia 2020 roku (niedziela)
Plac przed kościołem
Długa Goślina 24

4. Dystanse
 • MISTRZOWSKI 40 – 60 km, 
 • SPORTOWY 20 – 40 km,
 • RODZINNY 10 km
5. Program imprezy
25.04.2020r. (sobota)

14:00 – 16:00 – zapisy i odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów

26.04.2020r. (niedziela)

7:30 – 10:30 – zapisy w Biurze Zawodów
10:50 – odprawa przed wyścigiem
11:00 – START poszczególnych sektorów
11:30 – START wyścigów dla dzieci
ok. 12:30 – dekoracja dzieci w poszczególnych kategoriach
ok. 13:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Sportowym
ok. 13:45 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Mistrzowskim
ok. 14:45 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Olimpijskim
ok. 15:30 – wręczanie nagród dodatkowych
ok. 16:30 – zakończenie imprezy

6. Kategorie
 • Dystans MISTRZOWSKI
  • K2 – kobiety od 17 lat do 30 lat (rok ur. 1990-2003)
  • K3 – kobiety od 31 lat do 40 lat (rok ur. 1980-1989)
  • K4 – kobiety od 41 lat i starsze (rok ur. 1979 i starsze)
  • M2 – mężczyźni od 17 do 30 lat (rok ur. 1990-2003)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1980-1989)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1970-1979)
  • M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1960-1969)
  • M6 – mężczyźni od 61 lat (rok ur. 1959 i starsi)
 • Dystans SPORTOWY
  • K01 – kobiety od 9 do 12 lat (rok ur. 2008-2011)
  • K0 – kobiety od 13 do 15 lat (rok ur. 2005-2007)
  • K1 – kobiety od 16 do 18 lat (rok ur. 2002-2004)
  • K2 – kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1990-2001)
  • K3 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1980-1989)
  • K4 – kobiety 41 lat i starsze (rok ur. 1979 i starsze)
  • M01 – mężczyźni od 9 do 12 lat (rok ur. 2008-2011)
  • M0 – mężczyźni od 13 do 15 lat (rok ur. 2005-2007)
  • M1 – mężczyźni od 16 do 18 lat (rok ur. 2002-2004)
  • M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1990-2001)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1980-1989)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1970-1979)
  • M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1960-1969)
  • M6 – mężczyźni od 61 lat (rok ur. 1959 i starsi)
 • Dystans SPORTOWY III MISTRZOSTWA POLSKI MTB Kolarzy z Cukrzycą
  • MP – K01 – kobiety od 9 do 12 lat (rok ur. 2008-2011)
  • MP – K0 – kobiety od 13 do 15 lat (rok ur. 2005-2007)
  • MP – K1 – kobiety od 16 do 18 lat (rok ur. 2002-2004)
  • MP – K2 – kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1990-2001)
  • MP – K3 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1980-1989)
  • MP – K4 – kobiety 41 lat i starsze (rok ur. 1979 i starsze)
  • MP – M01 – mężczyźni od 9 do 12 lat (rok ur. 2008-2011)
  • MP – M0 – mężczyźni od 13 do 15 lat (rok ur. 2005-2007)
  • MP – M1 – mężczyźni od 16 do 18 lat (rok ur. 2002-2004)
  • MP – M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1990-2001)
  • MP – M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1980-1989)
  • MP – M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1970-1979)
  • MP – M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1960-1969)
  • MP – M6 – mężczyźni od 61 lat (rok ur. 1959 i starsi)
 • Dystans RODZINNY 10 km
  • 0 – 100 lat 😊
  • minimum 2 osoby (rodzic + dziecko)
7. Warunki uczestnictwa

Liczba osób startujących w Bike’owym Maratonie MTB 2020 jest ograniczona do 300 uczestników.

 1. Bike’owy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma charakter otwarty i ogólnodostępny.
 2. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:
  • prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: bikeowymaraton.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
   Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i akceptacją jego warunków oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (patrz „Postanowienia końcowe”.).
  • dokona opłaty startowej.
 3. Prawo startu w maratonie mają osoby:
  • na dystansie MISTRZOWSKIM, które ukończyły 17 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej bikeowymaraton.pl),
  • dopuszcza się start zawodników poniżej 17 lat jednocześnie będących pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu tj. rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z niepełnoletnim zawodnikiem.
  • na dystansie SPORTOWYM w przedziale wieku 9 – 17 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej bikeowymaraton.pli jednocześnie będące pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu tj. rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z dzieckiem.
   W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nieujęty w klasyfikacji maratonu.
 4. Za osobę zgłoszoną do Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE uznaje się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz dokona opłaty startowej – zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą przyjmowane. Na liście startowej znajdą się tylko te osoby, które prawidłowo dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.
 5. Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu zapisów internetowych. Natomiast dla osób dokonujących zapisu w dniu zawodów numer zostanie nadany na bieżąco.
 6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.
  Organizator zaleca dokonanie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW.
 8. Każdy zawodnik Cyklu Bike’owych Maratonów MTB jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym.
  Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do startu osób:
  • pod wpływem środków odurzających
  • co do których istnieje realne podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych uczestników zawodów oraz organizatorów.
8. Opłaty startowe

Całość środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana na rzecz remontu 400 letniego zabytkowego Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie.

Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463

Za udział w Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach obowiązują następujące opłaty:

 • 10 zł – kaucja za numer startowy płatna przy jego odbiorze.
  Zawodnik, który odda na mecie numer startowy otrzyma zwrot kaucji, jeśli postanowi zachować numer „na pamiątkę” kaucja nie podlega zwrotowi. 
 • 70 zł – zniżkowa opłata za uczestnictwo dla dorosłych zawodników (od 18 lat),
  której warunkiem jest uiszczenie opłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie później niż na 5 dni przed zawodami  (tj. 21.04.2020 r., decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym)
  Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy dostępny na stronie www.bikeowymaraton.pl – należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując: „IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ MARATONU MTB – DAROWIZNA”.
 • 90 zł – opłata za uczestnictwo w zawodach, dotycząca osób dorosłych, które nie dokonały opłaty przed terminem 5 dni przed zawodami (tj. do 21.04.2020 r.). Powyższą opłatę należy wpłacić w dniu zawodów w Biurze Zawodów w formie gotówki
 • 70 zł – dzieci startujące na dystansie sportowym i w III MISTRZOSTWACH POLSKI MTB Kolarzy z Cukrzycą (niezależnie od terminu zapłaty)**nie dotyczy zawodników w wieku 17 lat z dystansu Mistrzowskiego
 • PAKIETY RODZINNE:DOTYCZĄ RODZICÓW/KREWNYCH STRATUJĄCYCH RAZEM Z DZIEĆMI
  1. DYSTANS RODZINNY 10 km
  1 rodzic + 1 dziecko 70 zł
  1 rodzic + 2 dzieci 80 zł
  1 rodzic + 3 i więcej dzieci 100 zł
  2 rodziców + 1 dziecko 120 zł 
  2 rodziców + 2 dzieci 135 zł
  2 rodziców + 3 i więcej dzieci 150 zł 
  1. DYSTANSE: MISTRZOWSKI, SPORTOWY, III MISTRZOSTWA POLSKI MTB Kolarzy z Cukrzycą (DOTYCZY RODZICÓW/KREWNYCH STARTUJĄCYCH RAZEM Z DZIEĆMI)
   • 2 osoby  minus 10 % od łącznej kwoty opłat startowych*
   • 3 osoby minus 20 % od łącznej kwoty opłat startowych*
   • 4 osoby i więcej minus 30 % od łącznej kwoty opłat startowych*
    * w przypadku wątpliwości jaką kwotę uiścić przelewem prosimy o kontakt mailowy
    lub przez Facebook’a
   • 10 zł opłata za utratę lub zniszczenie numeru startowego,UCZESTNICY SĄ ZOBOWIĄZANI ZWRÓCIĆ  NUMER STARTOWY – otrzymają zwrot wpłaconej kaucji  numery startowe będą opłacone przez Organizatora, ponieważ Bike’owy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma na celu wsparcie finansowe remontu i ratowania zabytkowego 400-letniego kościoła w Długiej Goślinie dlatego też uczestnicy/zawodnicy mogą dokonać opłaty startowej w kwocie wyższej niż podana przez Organizatora wedle osobistego uznania. Cała kwota środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana na powyższe cele charytatywne.
 1. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w Charytatywnym Bike’owym Maratonie MTB nie podlegają zwrotowi tj. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie dotarły na zawody lub ich nie ukończyły.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w przeddzień (sobota od godz. 14:00 do 16:00) oraz w dniu imprezy w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości.
9. Pomiar czasu
 1. Podczas Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu, które wykona firma PLUS TIMING.
 2. Każdy zawodnik (startujący na dystansie SPORTOWYM, MISTRZOWSKIM) zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego wyposażonego w chip. Zabrania się ingerowania w numer startowy (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się zawodnika z numerem startowym).
 3. Niepoprawne zamocowanie chipa może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na mecie jest posiadanie numeru startowego.
10. Maraton
 1. Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i odpowiednio oznakowanych trasach.
 2. Start na wszystkich dystansach zawodników ze wszystkich kategorii wiekowych odbędzie się z sektorowego startu wspólnego.
 3. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe i odpowiednie służby.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy i godzin startu w dniu zawodów w koniecznych przypadkach.
 5. Na trasie będą znajdować się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, m.in. strome zjazdy i podjazdy, ostre skręty pod kątem prostym, przejazdy brzegiem skarpy, śliskie korzenie drzew, kamienie, itp.
 6. Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe, których ilość uzależniona będzie od pogody i ilości osób startujących. Niezależnie od powyższych Organizator zapewnia jednak co najmniej jeden bufet na danej trasie.
11. Zasady poruszania się / zachowania na trasie
 1. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu.
 2. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 3. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
 4. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność na trudnych technicznie i niebezpiecznych odcinkach trasy oraz na skrzyżowaniach dróg.
 5. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 6. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz traktowania z szacunkiem innych uczestników zawodów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów.
  Uprasza się o zachowanie kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play.
 7. Skracanie trasy przez zawodnika będzie skutkowało nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.
12. Ruch drogowy
 1. Bike’owy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu, jednakże w miejscach tego typu należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych oraz pojazdów (również rolniczych) z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  Poza tym zachodzi również ryzyko pojawienia się na trasie wyścigu zwierząt domowych (głównie psów) czy zwierzyny leśnej.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
13. Wycofanie się zawodnika w trakcie wyścigu
 1. Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania Bike’owego Maratonu MTB, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który zostanie podany na stronie internetowej organizatora (www.bikeowymaraton.pl) i na numerze startowym, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
14. Klasyfikacja
 1. INDYWIDUALNA
  Klasyfikacja indywidualna w Bike’owym Maratonie MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie prowadzona odrębnie dla każdego dystansu w wymienionych w regulaminie kategoriach z podziałem na płeć. Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach na danych dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu.
 2. RODZINNA
  Klasyfikacja rodzinna w Bike’owym Maratonie MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE dotyczy tylko dystansu rodzinnego 10 km. Zwycięzcami w tej klasyfikacji zostaną uczestnicy, którzy całą rodziną w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i wspólnie przekroczą linię mety.
15. Nagrody

Bike’owy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE jest imprezą o charakterze charytatywnym i ma na celu zgromadzenie środków finansowych na rzecz ratowania 400 letniego zabytkowego kościoła w Długiej Goślinie.

Organizatorom zależy na tym, aby kolarstwo propagowało nie tylko rywalizację i wyścig po nagrodę, ale również integrację kolarzy dla wspólnej idei – pomocy drugiemu człowiekowi. Zatem środki finansowe pozyskane od sponsorów angażowane są w organizację Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.

Wobec powyższego należy zaznaczyć, iż ilość i rodzaj nagród uzależnione są od wysokości finansowego wsparcia sponsorów.

16. Świadczenia dla zawodnika
 • pakiet startowy,
 • numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu,
 • napoje, owoce na punktach żywieniowych oraz w strefie finiszera (Start/Meta),
 • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach,
 • oznakowanie trasy,
 • medal „finishera”
 • opieka medyczna w miejscu odbywania się zawodów.
17. Protesty

Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać w formie pisemnej (po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł) do Organizatora (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura Zawodów protesty nie będą rozpatrywane.

18. Ochrona środowiska naturalnego

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.

19. Postanowienia końcowe
 1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu.
 4. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa do wnoszenia wszelkich roszczeń względem organizatora (w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami).
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 6. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń i instrukcji. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i instrukcji ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika – ponosi je wyłącznie uczestnik.
 8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE na zasadach określonych poniżej.Administratorem danych osobowych jest Organizator Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.
 10. Podanie przez zawodnika/uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
 11. Dane osobowe zawodników/uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Na podstawie powyższych przepisów Organizator Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE przetwarza dane osobowe uczestników w następujących celach:
  • umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników,
  • przygotowania i wydrukowania numerów startowych,
  • przygotowania i wydania pakietów startowych,
  • przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów,
  • rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów,
  • przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych dystansów i kategorii wiekowych oraz  wywieszenia list w Biurze Zawodów,
  • umieszczenia list z wynikami poszczególnych dystansów na stronie internetowej organizowanych zawodów w serwisie społecznościowym Facebook,
  • umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej,
  • umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych dystansów i kategorii wiekowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu zawodników,udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne dystanse w Biurze Zawodów.
 13. Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.bikeowymaraton.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno–reklamowych.
  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 14. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne.
 15. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.Odbiorcami danych uczestników Maratonu mogą być:
  • Organizatorzy zawodów,
  • podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe,
  • podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami,
  • wolontariusze,
  • pozostali uczestnicy organizowanych zawodów,
  • osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów,
  • użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook.
 16. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 12) powyżej celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 12) lit. a, do czasu wniesienia przez uczestnika/zawodnika sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 12) lit. b-j.
 17. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE danych osobowych zawodnikom/uczestnikom przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 18. W przypadku uznania przez uczestnika, iż przetwarzanie przez OrganizatoraCyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 19. Organizator zawodów nie będzie przekazywać danych osobowych uczestników osobom trzecim oraz do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 20. Nieznajomość regulaminu Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i jego nieprzestrzeganie nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.
 21. Mapki, trasy oraz szczegółowe informacje dotyczące wyścigu będą dostępne
  na stronie internetowej Organizatora bikeowymaraton.pl